slideOverlay
Voor elke woning een passend regenwatersysteem
dankzij de IRM-technologie van GEP

Algemene Verkoopvoorwaarden

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van GEP Regenwater

U kunt onze algemene verkoop en leveringsvoorwarden hier downoaden PDF 4,5 mb

U kunt onze specifieke leveringsvoorwaarden Betonnen tanks hier downoaden PDF 1,5 Kb

1. ALGEMEEN 1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door de GEP Benelux B.V, verder te noemen verkoper, met (een) wederpartij(en), verder koper genaamd, gesloten overeenkomsten, dan wel daaruit voortvloeiende overeenkomsten, alsmede op alle door verkoper gedane aanbiedingen, dan wel verstrekte adviezen. 1.2. Te allen tijde zullen deze voorwaarden prevaleren boven eventueel door koper gehanteerde voorwaarden, voorzover althans schriftelijk niet uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

2. AANBIEDINGEN EN PRIJZEN. 2.1. Alle door verkoper gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, behoudens een schriftelijk genoemde termijn van bindendheid. 2.2. Ingeval er terzake enigerlei overeenkomst een schriftelijke bevestiging zijdens verkoper is verzonden, dan zijn partijen aan die bevestiging gebonden en wordt de bevestiging geacht de juiste inhoud van de overeenkomst weer te geven. 2.3. Ten tijde van het totstandkomen van een overeenkomst verstrekte prijzen zijn gebaseerd op de op dat moment geldende materiaal- en grondstofprijzen, salarissen, sociale lasten, vervoerskosten, brandstofprijzen etc. en exclusief eventuele belastingen, dan wel andere heffingen. Een verhoging of verlaging in één of meerdere der kostenfactoren kan door verkoper worden verrekend, althans na drie maanden. 2.4. Afbeeldingen, tekeningen, technische specificaties, maten en gewichten dan wel anderssoortige gegevens, geven een algemene voorstelling van door verkoper gevoerde artikelen en kunnen nimmer als een garantie gelden. Voor afwijkingen in kleur en vorm van een eventueel monster is de verkoper niet aansprakelijk, behoudens in geval van opzet of grove schuld.

3. LEVERING EN LEVERTIJD. 3.1. Alle te leveren zaken reizen voor risico van de koper, behoudens in het geval van art. 7:11 B.W. en levering wordt geacht te hebben plaatsgevonden door aanbieding van de zaken op de overeengekomen plaats. Verkoper is vrij in de keuze van het transportmiddel en koper is immer gehouden diens medewerking te verlenen aan de afleveringshandeling. 3.2. Wij verzoeken de koper de ontvangen materialen te controleren met de pakbon, factuur en bestelling van de koper en ingeval koper afwijkingen constateert, daarvan uiterlijk binnen acht dagen na ontvangst van de materialen schriftelijk melding aan verkoper te maken. Met nadruk wijzen wij koper erop, dat na verwerking van de geleverde materialen geen reclame meer mogelijk is en dezerzijds geen aansprakelijkheid voor welk kader dan ook kan worden geaccepteerd, met name niet wanneer de geleverde materialen niet zouden corresponderen met de factuur, pakbon en de door koper gedane bestelling. 3.3. Ingeval van levering op afroep is koper gehouden de zaken binnen de daartoe gestelde termijn af te roepen en bij gebreke van een vooraf overeengekomen termijn uiterlijk binnen 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst, dan wel binnen de termijn als gesteld in een schriftelijke sommatie van de verkoper. Bij gebreke van een afroep, c.q. afname binnen één der vorenbedoelde termijnen heeft verkoper het recht de verkochte zaken in rekening te brengen en deze voor rekening en risico van koper op te slaan, dan wel de overeenkomst door eenvoudige mededeling, zonder dat rechterlijke tussenkomst vereist zal zijn, te ontbinden. In geval van facturering gaat de betalingsverplichting van koper terstond in, terwijl koper ingeval van ontbinding gehouden is alle door verkoper geleden schade te vergoeden. 3.4. Opgegeven levertijden gelden immer als te zijn gedaan bij benadering en nimmer als een fatale termijn. Indien partijen geen levertijd zijn overeengekomen, dient koper verkoper schriftelijk een termijn te vergunnen van minimaal één maand om alsnog te presteren, alvorens zich te kunnen beroepen op overschrijding van de levertijd. Verkoper zal steeds trachten een opgegeven levertijd zoveel mogelijk na te komen, doch overschrijding daarvan kan nimmer tot aansprakelijkheid leiden van verkoper, behoudens in geval van opzet of grove schuld, noch heeft koper het recht de bestelling te annuleren, dan wel de ontvangst van de zaken te weigeren. 3.5. Koper heeft niet het recht geleverde zaken aan de verkoper te retourneren, behoudens althans voorafgaande schriftelijke toestemming. 3.6. De prijzen gelden af magazijn. Kosten van verzending van expresse-zaken, postpakketten enz. zijn te allen tijde voor rekening van de koper. Indien levering op de plaats van bestemming niet mogelijk is, bijvoorbeeld bij vervoer naar eilanden of naar plaatsen gelegen aan onberijdbare wegen, wordt de bestelling op de dichtstbijzijnde plaats gelost en dient de koper voor verder vervoer te zorgen, zonder dat de koper recht heeft op enige schadevergoeding. Eventuele opslagkosten zijn voor rekening van de koper. 3.7. De bij de aflevering verstrekte vrachtbrief of afleveringsbon of soortgelijk document wordt geacht hoeveelheid en hoedanigheid van de geleverde roerende zaken juist weer te geven, tenzij de koper eventuele bezwaren daartegen terstond schriftelijk kenbaar heeft gemaakt aan de verkoper. Indien de koper tijdige melding doet aan de verkoper, heeft de koper niet het recht betaling op te schorten van hetgeen wel is geleverd.

4. OVERMACHT. 4.1. Omstandigheden van dien aard, dat het vorderen van naleving of verdere nakoming van een overeenkomst jegens één der partijen kennelijk onredelijk zou zijn, of feitelijk onmogelijk, gelden voor die partij als overmacht. 4.2. Ingeval van overmacht is verkoper niet verplicht de overeenkomst voort te zetten, noch gehouden tot enigerlei schadevergoeding. Bij voortdurende overmacht is verkoper bevoegd de overeenkomst als ontbonden te verklaren, doch in zodanig geval is koper wel gehouden de voor de situatie van de overmacht geleverde zaken en/of diensten aan verkoper te voldoen. Tenzij partijen uitdrukkelijk anders overeenkomen, wordt geacht sprake te zijn van voortdurende overmacht indien de overmacht langer duurt dan twee maanden. Indien er sprake is van een tijdelijke overmachtssituatie herleven de verplichtingen over en weer, zodra de overmacht opleverende toestand is geëindigd.

5. EIGENDOMSVOORBEHOUD. 5.1. Alle geleverde zaken blijven eigendom van verkoper, totdat verkopers vordering terzake de geleverde zaken, verschuldigd geworden rente en incassokosten daaronder begrepen, volledig door koper zullen zijn voldaan. 5.2. Koper is niet gerechtigd zaken, waarop het eigendomsvoorbehoud rust, aan derden in eigendom te doen overgaan, of op deze zaken door enige overeenkomst of handeling aan derden pandrecht of enig ander zekerheidsrecht te verschaffen. 5.3. Bewerking of verwerking van door de verkoper aan de koper geleverde roerende zaken wordt geacht voor de verkoper te zijn geschied en de koper zal derhalve de bewerkte of verwerkte goederen respectievelijk de daaruit verkregen nieuwe roerende zaken als eigendom van de verkoper onder zich hebben en voor de verkoper houden, totdat volledige betaling aan de verkoper heeft plaatsgevonden.

6. BETALING. 6.1. Betaling van door verkoper gevoerde zaken dient contant te geschieden bij aflevering, behoudens een andersluidende door verkoper en koper gemaakte schriftelijke overeenkomst. In ieder geval dient koper evenwel uiterlijk binnen 30 dagen na factuurdatum voor betaling zorg te dragen, zulks zonder enige korting en op een door verkoper aan te wijzen bank- of girorekening, dan wel in contanten ten kantore van verkoper. Verrekening wordt uitdrukkelijk uitgesloten, behoudens althans andersluidende dwingende wetsbepalingen. 6.2. Indien betaling niet contant plaatsvindt, dan wel bij gebreke van een betaling uiterlijk op de vervaldag als bedoeld in par. 6. sub 1., verkeert koper van rechtswege in uitdrukkelijk verzuim en gebreke, zonder dat daartoe een sommatie, dan wel ingebrekestelling, vereist zal zijn. In zodanig geval is de totale vordering van verkoper, ook die betrekkelijk tot nog niet vervallen facturen, terstond en ineens opeisbaar. Tevens is koper alsdan aan verkoper verschuldigd een rente van 1,5% per maand of een gedeelte daar van. Voorts is koper aan verkoper verschuldigd alle kosten, zowel rechtelijke, als buitengerechtelijke, welke verkoper moet maken om tot de voldoening van zijn vordering te geraken. De buitengerechtelijke incassokosten bij het uit handen geven van de vordering belopen 15% van het ter incasso gegeven bedrag, zulks zonder een maximum en met een minimum van euro 50,-. Uit het enkele feit, dat verkoper zich verzekert van de hulp van een derde om tot incasso te geraken, blijkt de hoogte van en de gehoudenheid van koper tot vergoeding van de buitengerechtelijke incassokosten. Ingeval in het kader van incassomaatregelen het faillissement van koper wordt aangevraagd is deze eveneens de in het desbetreffende Arrondissement gebruikelijke kosten van een faillissements-aanvrage verschuldigd. 6.3. Indien koper in staat van faillissement wordt verklaard, hem surséance van betaling wordt verleend, tot liquidatie of verkoop van zijn bedrijf overgaat, beslag op diens goederen of een gedeelte daarvan wordt gelegd, is verkoper gerechtigd - ongeacht enig getroffen regeling, dan wel niet verstreken betalingstermijnen - reeds geleverde zaken terug te nemen, c.q. is zijn vordering ineens opeisbaar, dan wel heeft verkoper het recht de overeenkomst, eventueel voor het nog niet uitgevoerde gedeelte, door eenvoudige mededeling en zonder dat rechterlijke tussenkomst vereist zal zijn, te ontbinden, één en ander onverminderd verkopers recht op vergoeding van schade, gederfde winst, interest en ontstane kosten daaronder begrepen. 6.4. Zolang koper niet volledig aan diens betalingsverplichting heeft voldaan, is verkoper niet gehouden verdere leveranties te doen, hetgeen evenzeer geldt voor naar het oordeel van verkoper verminderde kredietwaardigheid van koper. Te allen tijde heeft verkoper het recht zekerheid voor de betaling van leveranties te verlangen, terwijl verkoper bij gebreke van een verlangde zekerheidsstelling gerechtigd is de overeenkomst, ook voorzover nog niet uitgevoerd, te annuleren, zulks zonder enigerlei gehoudenheid tot schadevergoeding.

7. AANSPRAKELIJKHEID. 7.1. Mededelingen zijdens verkoper betrekkelijk tot kwaliteit of andere eigenschappen van de zaken en/of diensten binden verkoper eerst, nadat deze schriftelijk zijn gedaan met de onmiskenbare bedoeling een garantie te verstrekken. Elke aansprakelijkheid voor schade, zowel directe, als indirecte, ontstaan ten gevolge van samenstelling of kwaliteit van de door verkoper geleverde zaken en/of diensten wordt uitdrukkelijk uitgesloten, voorzover deze althans niet het gevolg is van opzet of grove schuld aan de zijde van de verkoper. Verkoper dient immer de gelegenheid te worden gegund alsnog naar behoren te leveren, c.q. te presteren. 7.2. Advisering geschiedt te allen tijde naar beste kunnen en weten en kan nimmer aanleiding geven tot enigerlei aansprakelijkheid van welke schade dan ook, behoudens in geval van opzet of grove schuld. 7.3. Mochten op door verkoper gevoerde zaken door de fabrikant verstrekte gegevens omtrent kwaliteit en eigenschappen zijn opgenomen, waaraan deze zaken, ten bewijze van koper niet voldoen, dan zal een eventuele aansprakelijkheid van verkoper nimmer verder kunnen gaan, dan de aanspraken, welke verkoper jegens de fabrikant geldend kan maken. 7.4. Koper vrijwaart verkoper van alle aansprakelijkheid welke op verkoper jegens derden zou kunnen rusten terzake door verkoper aan koper geleverde zaken en/of diensten. 7.5. Door verkoper geleverde zaken zijn naar beste kunnen en weten vervaardigd en kunnen niet worden gegarandeerd. Uitgezonderd opzet en grove schuld wordt terzake geen aansprakelijkheid aanvaard. 7.6. Terzake van dosering en toepassing door de koper van door verkoper geleverde zaken, noch terzake van onoordeelkundig gebruik, noch ten aanzien van gebruik niet overeenkomstig het doel, wordt enigerlei aansprakelijkheid, ook niet voor eventuele gevolgschade, aanvaard. 7.7. Ingeval door verkoper geleverde apparatuur niet deugdelijk mocht functioneren, dient koper verkoper te allen tijde in de gelegenheid te stellen om voor herstel, dan wel vervanging zorg te dragen. Verkoper is in geen geval tot meer gehouden, dan tot herlevering, dan wel tot vergoeding van een schade, welke nimmer hoger zal zijn, dan het factuurbedrag. Iedere verdergaande aansprakelijkheid wordt uitdrukkelijk uitgesloten 7.8. Bij aantoonbare opzet, dan wel grove schuld zijdens verkoper is de aansprakelijkheid van verkoper nimmer verdergaand dan tot de hoogte van het factuurbedrag.

8. RECLAMES. 8.1. Eventuele reclames dienen op straffe van verval binnen een redelijke termijn, doch uiterlijk binnen 8 dagen na ontvangst van de zaken schriftelijk aan verkoper kenbaar te worden gemaakt. Elk recht op reclame vervalt, indien de zaken door koper in gebruik zijn genomen, dan wel door koper zijn doorverkocht. 8.2. Ingeval van verborgen gebreken, dan wel van gebreken, welke bij normale oplettendheid niet terstond door koper konden worden geconstateerd, vervalt ieder recht van reclame, indien tussen levering en reclame een periode is verstreken van 3 maanden. 8.3. Bij een eventuele reclame is koper verplicht verkoper in de gelegenheid te stellen de gestelde ondeugdelijkheid te onderzoeken, bij gebreke waarvan ieder recht op reclame komt te vervallen. Een eventueel monster dient in overleg met verkoper en in zijn bijzijn te worden genomen en ten behoeve van onderzoek verzegeld te worden verzonden. Mocht de reclame door verkoper gerechtvaardigd worden geacht, dan is deze nimmer tot meer gehouden dan tot gratis herlevering, dan wel het betalen van een vergoeding tot ten hoogste het gefactureerde bedrag. 8.4. Retourzendingen worden uitsluitend aangenomen na voorafgaande goedkeuring van de verkoper en mits franco aan de verkoper toegezonden. 8.5. Eventueel verstrekte garanties zijn nimmer verdergaand, dan door de fabrikanten van de betreffende zaken worden verleend. Eventueel verstrekte garanties leiden niet tot verdergaande aansprakelijkheid, dan in die garanties is aangegeven.

9. ANNULERING. 9.1. Indien koper in enig opzicht in gebreke blijft aan diens verplichtingen te voldoen, is verkoper gerechtigd alle lopende orders, ook voorzover reeds gedeeltelijk uitgevoerd, te annuleren. 9.2. Ingeval koper een verstrekte order geheel of gedeeltelijk annuleert heeft verkoper naast het recht om nakoming te verlangen, evenzeer recht om vergoeding te verlangen van tot aan dat moment geleverde zaken en/of diensten, alsmede op vergoeding van alle kosten en schade, interest en gederfde winst.

10. TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN. 10.1. Op alle aanbiedingen van verkoper, tussen verkoper en derden totstandgekomen overeenkomsten, dan wel daaruit voortvloeiende overeenkomst is uitsluitend Nederlands Recht van toepassing. 10.2. Alle geschillen voortvloeiende uit aanbiedingen, overeenkomsten, dan wel daarvan gederiveerde overeenkomsten, worden bij uitsluiting beslecht door de rechter binnen wiens resort verkoper is gevestigd, behoudens althans andersluidende dwingende wetsbepalingen.